Všeobecné obchodní podmínky užívání systému CALSO

provozovaného společností SONUS technology s.r.o.

platné a účinné od 1. 12. 2021

číslo verze: 2021.1.1.

Stáhnout jako PDF
 1. Úvodní ustanovení
  1. Poskytovatel
   1. Poskytovatelem je společnost SONUS Technology, spol. s r.o., sídlem Březinova 82, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 29210771, DIČ CZ29210771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 65995.
   2. Kontaktní údaje Poskytovatele:
    a) adresa pro doručování: Březinova 82, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
    b) e-mailová adresa: info@calso.cz
   3. Poskytovatel je právnickou osobou, která mj. provozuje a rozšiřuje počítačový systém CALSO, obecně vymezený níže v čl. 1.2 Podmínek.
  2. Systém CALSO
   1. Informační systém CALSO je určený k příjmu a správě objednávek na tiskové služby zákazníků Objednatele prostřednictvím Internetu v rámci webového rozhraní, přičemž tento systém je blíže specifikován na internetových stránkách Poskytovatele na doméně www.CALSO.cz. Součástí informačního systému je i provádění vyúčtování (fakturace) za tisky provedené Objednatelem pro jeho jednotlivé zákazníky. Informační systém CALSO je zejména schopen provádět příjem objednávek na tisk dokumentů od uživatelů (třetích osob) pomocí webového prostředí (v okně internetového prohlížeče), zpřístupnit uživatelům informace o stavu plnění jejich objednávek na tisk dokumentů a v jeho rámci je možné také vystavovat vyúčtování za provedené tisky.
   2. Poskytovatel umožňuje třetím osobám využívat počítačového systému CALSO formou vzdáleného přístupu prostřednictvím internetové domény Objednatele na server Poskytovatele, na kterém je systém CALSO umístěn, včetně dat zákazníků Objednatele.
  3. Definice pojmů
   1. Aplikace – informační systém CALSO specifikovaný v čl. 1.2 Podmínek;
   2. Cena – cena účtovaná Poskytovatelem za užívání Aplikace, přičemž jednotlivé složky, výše a způsob určení Ceny je uveden ve Smlouvě a Podmínkách;
   3. Ceník – ceník služeb Poskytovatele, jehož aktuální verze je zveřejněna na stránkách www.CALSO.cz a který tvoří součást Podmínek;
   4. Doba užívání Aplikace – doba, po kterou jsou Objednateli a jeho zákazníkům dostupné všechny sjednané funkce Aplikace;
   5. Dodatečná lhůta – doba 30 dnů po uplynutí Doby užívání Aplikace, po kterou má Objednatel přístup k datům v Aplikaci;
   6. Doména – internetová doména Objednatele, prostřednictvím níže zákazníci Objednatele přistupují k Aplikaci;
   7. E-mailová adresa Objednatele – e-mailová adresa, kterou zadal Objednatel během vyplňování Objednávky, případně sdělil při uzavření Smlouvy v písemné podobě, a kterou má uvedenu v Aplikaci, kde ji může měnit nebo přidávat další adresy;
   8. Helpdesk – webová aplikace Poskytovatele určená k řešení všech provozních incidentů nahlášených Objednatelem;
   9. Poskytovatel – společnost SONUS technology s.r.o., specifikovaná včetně kontaktních údajů v čl. 1.1 Podmínek;
   10. Objednatel – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu o užívání systému CALSO v rámci své podnikatelské činnosti;
   11. Objednávka – návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v elektronické, případně listinné podobě Objednatelem;
   12. Podmínky – Všeobecné obchodní podmínky užívání systému CALSO;
   13. Roční poplatek – poplatek hrazený za každý kalendářní rok užívání Aplikace stanovený v Ceníku;
   14. Měsíční poplatek – poplatek hrazený za každý kalendářní měsíc užívání Aplikace stanovený v Ceníku;
   15. Sekce Administrace systému – administrační rozhraní v rámci Aplikace zpřístupněné Objednateli, s nímž byla uzavřena Smlouva, prostřednictvím, kterého se může Objednatel zejména přihlašovat k Aplikaci, provádět nastavení, ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů;
   16. Smlouva – Smlouva o užívání systému CALSO uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem;
   17. Smluvní strany – společné označení pro Poskytovatele a Objednatele, kteří uzavřeli Smlouvu.
  4. Registrace Objednatele
   1. Podmínkou užívání Aplikace je mj. uzavření Smlouvy a registrace Objednatele prováděná v rámci vyplňování Objednávky. Objednatel je povinen při vyplňování Objednávky zadat tzv. povinné údaje, bez kterých registrace nemůže být dokončena.
   2. Objednatel, který je fyzickou osobou podnikatelem, je povinen při registraci zadat zejména jméno, příjmení, platné sídlo, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu a telefonní číslo, kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení a telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby pro věci technické.
   3. Objednatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu s Poskytovatelem, dále sídlo, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení a telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby pro věci technické.
   4. Objednatel je povinen Poskytovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 1.4.2 a 1.4.3 Podmínek a to neprodleně poté, kdy k takové změně dojde. Objednatel není oprávněn své kontaktní údaje zadané při registraci odstraňovat popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud Objednatel svou povinnost nesplní, potom může být přístup do sekce Administrace systému znepřístupněn (zablokován). Nárok Poskytovatele na náhradu škody podle platných právních předpisů České republiky zůstává nedotčen.
   5. Objednatel má přístup ke svým údajům a může je změnit popř. doplnit.
   6. V zájmu zajistit Objednatelům i třetím osobám co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Objednatelů, kteří jsou na základě jejich registrace a návrhu na uzavření Smlouvy kontaktováni na jimi zadané údaje. Podobně bývají ověřována aktuálnost kontaktních údajů stávajících Objednatelů.
   7. Objednatel bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti poskytování Služeb bude Poskytovatel při jakémkoliv požadavku či komunikaci ze strany Objednatele požadovat autorizaci toho, že jedná s kontaktní osobou uvedenou v rámci registrace popř. změn registrace – tzn. zadání platných kontaktních údajů popř. přístupových hesel. Poskytovatel nebude jednat s neautorizovanými osobami ani reagovat na jejich požadavky (tj. osobami, které Objednatel neuvedl při registraci nebo později v registračním formuláři) ani reagovat na jejich požadavky, žádosti o informace a není z důvodu odmítnutí komunikovat s neautorizovanou osobou v prodlení ani není odpovědný za škody, které v této souvislosti Objednatelovi vzniknou.
  5. Doručování
   1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na možnost vzniku Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku mohou být veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy, odstoupení od Smlouvy i další písemné úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě Smlouvy učiněna prostřednictvím elektronické pošty, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem; Poskytovatel je však povinen zaslat je na poslední známou E-mailovou adresu Objednatele.
   2. Objednatel je zodpovědný za správné nastavení své e-mailové schránky, její funkčnost i za to, že nemá e-mailovou schránku plnou. Objednatel je dále povinen oznámit změnu E-mailové adresy Objednatele. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je Objednatel povinen přesměrovat si E-mailovou adresu Objednatele tak, aby byl zajištěn příjem elektronické pošty a reakce na ni.
   3. S ohledem na to, co bylo uvedeno shora v čl. 1.5.1 a 1.5.2 , se veškeré písemné úkony, oznámení, výzvy či faktury považují za doručené nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne odeslání e-mailu Poskytovatelem na E-mailovou adresu Objednatele. Objednatel není v prodlení, pokud prokáže, že mu nebyl příslušný e-mail doručen z důvodů na straně Poskytovatele.
 2. Uzavření Smlouvy, aktivace a provoz Aplikace
  1. Objednávka, Smlouva o poskytování systému CALSO a Všeobecné obchodní podmínky
   1. Smlouvu o poskytování systému CALSO uzavírají Objednatel s Poskytovatelem zejména elektronicky (případně je možné uzavření smlouvy i v písemné podobě postupem dle čl. 2.1.6). Objednatel vyplní Objednávku v podobě objednávkového formuláře umístěného na stránkách www.CALSO.cz a následně Objednávku odešle, což má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy.
   2. Podmínkou k odeslání Objednávky dle čl. 2.1.1 Podmínek je odsouhlasení těchto Podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy.
   3. Poskytovatel odesílá automaticky na E-mailovou adresu Objednatele potvrzení o přijetí Objednávky, popř. další informace vztahující se k aktivaci Aplikace. Automaticky zaslané potvrzení o přijetí Objednávky není akceptací návrhu na uzavření Smlouvy.
   4. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Poskytovatel způsobem dle čl. 2.2.3 Podmínek aktivuje Objednateli přístup do sekce Administrace systému a informuje o tom Objednatel ve formě doručení potvrzení o zpřístupnění sekce Administrace systému včetně přístupového hesla na E-mailovou adresu Objednatele. K uzavření Smlouvy dojde obvykle do 48 hodin od doručení Objednávky.
   5. Poskytovatel si vyhrazuje právo
    a) kontaktovat před aktivací přístupu do sekce Administrace systému telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v Objednávce a/nebo
    b) odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.
   6. Uzavření Smlouvy je možné i v písemné podobě, přičemž pro tento typ uzavření smlouvy je nutná předchozí písemná Objednávka. Ostatní ustanovení tohoto čl. 2.1 se použijí obdobně.
   7. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Poskytovatelem a Objednatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
  2. Předmět Smlouvy
   1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Podmínkách:
    a) zřídit Objednateli přístup k Aplikaci,
    b) poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci (licence),
    c) provádět po dobu trvání Smlouvy průběžnou správu Aplikace (patche, update),
    d) provádět po dobu trvání Smlouvy lokalizaci případných provozních incidentů a jejich odstraňování a řešení.
   2. Předmětem Smlouvy není a Poskytovatel nezajišťuje činnosti a služby neuvedené výslovně ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, byť mohou být podstatné pro řádnou funkčnost Aplikace, zejména telekomunikační služby ani internetové připojení, instalace běžných operačních systémů na lokálních počítačích či serverech Objednatele, přímou podporu koncových uživatelů Objednatele ve formě konzultací apod.
   3. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu ve výši a za podmínek uvedených v čl. 5 Podmínek a poskytnout mu sjednanou součinnost.
  3. Aktivace Aplikace a přístup do sekce Administrace systému
   1. Akceptuje-li Poskytovatel návrh na uzavření Smlouvy odeslaný elektronicky Objednatelem (čímž dojde k uzavření Smlouvy),
    a) zašle Poskytovatel Objednateli e-mailem oznámení o uzavření Smlouvy, včetně
    -       pokynů pro další postup Objednatele a přístup do sekce Administrace systému (prostřednictvím přihlašovací stránky www.CALSO.cz);
    -       pokynů pro konfiguraci Domény pro zajištění přístup uživatelů Objednatele z Domény k Aplikaci;
    -       faktury na úhradu Ceny, resp. aktivačního poplatku a Ročního poplatku za první kalendářní rok užívání Aplikace, nebo Měsíčního poplatku za první kalendářní měsíc užívání Aplikace;
    -       znění Podmínek aktuálního ke dni uzavření Smlouvy;
    -       informací o přístupu do aplikace Helpdesk včetně stručného návodu užívání Helpdesk,
    -       uživatelského účtu do Aplikace, která však bude plně zpřístupněna až poté, co Objednatel uhradí fakturu.
    b) vytvoří automaticky na SQL serveru databázi určenou pouze pro Objednatele, ve které aktivuje uživatelský účet Objednatele.
    c) provede v Aplikaci nastavení opravňující přístup z Domény k Aplikaci.
   2. Objednatel prostřednictvím sekce Administrace systému získá:
    a) statistické údaje o využití Aplikace;
    b) přístup k vybraným nastavením Aplikace, ke kterým je oprávněn Objednatel.
   3. Poté, co Objednatel uhradí fakturu doručenou mu dle čl. 2.3.1 Podmínek,
    a) je Poskytovatel povinen zpřístupnit a aktivovat Aplikaci Objednateli v plném rozsahu a umožnit přístup z Domény k Aplikaci.
    b) obdrží Objednatel e-mailem informaci o úhradě faktury a aktivaci Aplikace.
  4. Podmínky provozu Aplikace
   1. Poskytovatel je povinen zpřístupnit Objednateli Aplikaci umístěnou na serverech Poskytovatele, umožnit přístup z Domény k Aplikaci a provést všechna nastavení Aplikace nezbytná pro její řádný běh.
   2. Objednatel je povinen provést či zajistit nastavení Domény dle instrukcí a doporučené konfigurace zaslané Objednateli ve smyslu čl. 2.3.1 Podmínek. Poskytovatel může na základě dohody s Objednatelem jemu poskytnout radu či jinou pomoc s nastavením Domény, případně provést konfiguraci Domény za Objednatele, přičemž za takovou činnost náleží Poskytovateli odměna dle Ceníku, pokud není v daném konkrétním případě dohodnuto jinak.
   3. Podmínkou řádného provozu Aplikace je dále splnění následujících povinností Objednatele:
    a) dodržování doporučení konfigurace Domény;
    b) zajištění internetového spojení umožňujícího uživatelům Aplikace připojení na webové stránky Domény.
   4. Objednatel bere na vědomí, že nároky na minimální doporučenou konfiguraci Domény nebo internetové spojení se mohou zvyšovat mj. v souvislosti s množstvím datových toků, nebo vývojem technologií a obecného zvyšování nároků na kapacitu hardwaru a rychlost internetového připojení.
  5. Školení, dokumentace
   1. Součástí dodání Aplikace je uživatelská dokumentace v elektronické podobě dostupná z Administrace aplikace.
   2. Zaškolení pracovníků ani zákazníků Objednatele není součástí plnění Objednatele. Pokud má Objednatel zájem o zaškolení pracovníků či zákazníků Objednatele, může si toto školení objednat samostatně za podmínek uvedených v Ceníku Poskytovatele, který je uveden na stránkách www.CALSO.cz.
  6. Poskytnutí datového prostoru, přístupová hesla
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli datový prostor uvedený v Objednávce nebo Ceníku pro účely uložení dat provozovaných v rámci Aplikace, a to na serverech Poskytovatele (též v hostingovém centru). V případě, že Objednatel potřebuje datový prostor nad rámec prostoru uvedeného v Objednávce nebo Ceníku, je možné jej rozšířit za poplatek uvedený v Ceníku.
   2. Objednatel je povinen utajovat přístupová hesla k Aplikaci a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi. Poskytovatel neodpovídá za vyzrazení přístupových hesel, která jsou v Aplikaci ukládána v zašifrovaném stavu.
  7. Zálohování dat, nakládání s daty, osobní údaje
   1. Poskytovatel provádí zálohování dat uložených na jeho serverech, popř. obnovení dat z vytvořené zálohy, kterým se rozumí navrácení dat do posledního stavu obnovy, který není starší než 7 pracovních dnů. Po uplynutí sedmi dnů je nejstarší záloha přepsána nejnovější zálohou. Objednatel bere na vědomí, že v případě ztráty dat může dojít k jejich obnově do stavu poslední provedené zálohy a není možné provést výběr zálohy použité pro obnovu dat. Poskytovatel provádí toto zálohování pouze po dobu trvání Smlouvy (tj. po dobu užívání Aplikace dle čl. 5.1). Po jejím vypršení není Poskytovatel povinen toto zálohování dále provádět. Poskytovatel však v rámci zálohování neprovádí archivaci dat nebo jejich ukládání na externí media (DVD, záložní disk). V případě, že by záloha přesahovala velikost uvedenou v Objednávce nebo Smlouvě a pokud taková velikost určena nebyla, potom 10 GB, má Poskytovatel nárok na dodatečnou odměnu za zálohování dle Ceníku.
   2. Poskytovatel nesleduje konkrétní obsah podkladů určených k tisku, tj. zejména podklady neotevírá, neposílá třetím osobám, ani je jinak nezveřejňuje, či nezpracovává.
   3. Poskytovatel neprovádí s daty Objednatele ani jeho zákazníků včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Poskytovatele, popř. v hostingovém centru, zejména do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem).
   4. Dojde-li v souvislosti s uzavřením Smlouvy k tomu, že bude Poskytovatel vystupovat jako zpracovatel osobních údajů poskytnutých mu prostřednictvím Aplikace Objednatelem, je jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Objednateli.
   5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen přizpůsobit své vnitřní pracovněprávní předpisy a poučit zaměstnance popř. jiné uživatele o pravidlech nakládání s informacemi o zákaznících Objednatele a daty, které jsou jimi vloženy do Aplikace včetně souborů, určených k vytištění, a splnit případné další povinnosti vyplývající z právních předpisů. Objednatel je dále povinen poučit zaměstnance či uživatele Aplikace o zásadách řádného užívání osobních počítačů, notebooků, tabletů atd. (např. o povinnosti nezpřístupňovat je třetím osobám, odhlásit se při odchodu od počítače, o zásadách správné tvorby přihlašovacího hesla a povinnosti je uchovávat v tajnosti).
   6. Poskytovatel aplikuje za účelem zabezpečení dat Objednatele a jeho zákazníků proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Objednatele a jeho zákazníků. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců Poskytovatele a jsou součástí vnitřních předpisů Poskytovatele, který je z bezpečnostních důvodů považuje za důvěrné. Jsou-li servery Poskytovatele umístěny v datovém centru provozovaném třetí osobou, dbá Poskytovatel na to, aby byly technická a organizační opatření zavedena i u tohoto Poskytovatele. Článek 2.6.2 Podmínek však zůstává nedotčen.
   7. Poskytovatel se zavazuje veškerá data Objednatele a jeho zákazníků umisťovat pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky (tzv. safe harbor). Další povinnosti Poskytovatele vyplývající z příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů či jiných dat regulovaných právními předpisy, nejsou tímto ujednáním dotčeny.
  8. Reference
   1. Poskytovatel je oprávněn na základě uzavření Smlouvy ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Objednatel využil nebo využívá produkty či služby Poskytovatele a Objednatel k tomuto uděluje výslovní souhlas.
   2. Způsob použití Reference nesmí snižovat dobré jméno Objednatele.
 3. Licenční ujednání
  1. Obsah licence k Aplikaci a omezení rozsahu licence
   1. Poskytovatel tímto uděluje Objednateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci, a to za dále uvedených podmínek:
    a) licence se sjednává jako licence nevýhradní.
    b) časový rozsah licence: po dobu trvání Smlouvy dle čl. 5.1 Podmínek, přičemž licence je podmíněna řádnou úhradou Ceny včetně Ročních nebo Měsíčních poplatků a dodržováním podmínek licence, tj. množstevního rozsahu licence a dále dodržením povinností Objednatele dle čl. 3.2 Podmínek.
    c) územní rozsah licence: Česká republika nebo Slovenská republika. Územní rozsah licence si Objednavatel vybere před uzavřením smlouvy.
    d) množstevní rozsah licence: Objednatel je oprávněn na základě licence užívat Aplikaci pro jednu svoji Doménu. Počet uživatelů, kteří se prostřednictvím Domény připojí k Aplikaci, není omezen.
   2. Na základě dohody Smluvních stran mohou zákazníci Objednatele na základě licence udělené Objednateli dle čl. 3.1.1 shora přistupovat k Aplikaci pro naplnění účelu, ke kterému je Aplikace vytvořena, jak předpokládám také čl. 3.2.3 Podmínek.
  2. Ochrana autorských práv Poskytovatele
   1. Poskytovatel umístí Aplikaci ve formě její implementace na vlastní server, popř. na server do hostingového centra. Poskytovatel nebude předávat Objednateli žádné rozmnoženiny Aplikace. Objednatel nemá nárok na zdrojové kódy Aplikace.
   2. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za aktivaci Aplikace a Ročního nebo Měsíčního poplatku, jak jsou uvedeny v Ceníku.
   3. Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit práva k Aplikaci ani ji zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Za porušení tohoto článku se považuje i jednání, na základě kterého umožní Objednatel pracovat s Aplikací třetí osobě, tzn. jiné právnické či fyzické osobě, s výjimkou zaměstnanců Objednatele a zákazníků Objednatele, kteří jejím prostřednictvím zadávají své objednávky služeb Objednatele ve smyslu účelu Aplikace.
   4. Objednatel není oprávněn provádět dekompilace Aplikace popř. jednotlivých počítačových programů v Aplikaci obsažených, ani žádné jiné zpracování, překládání, rozmnožování nebo změny Aplikace či provádění dekompilace či disassemblace.
   5. V případě neoprávněného zásahu do autorských práv Poskytovatele časový rozsah licence končí nejpozději ke dni, kdy se Objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu Poskytovatele nezdrží ve lhůtě uvedené ve výzvě, jinak neprodleně, neoprávněného zasahování do těchto práv.
  3. Ostatní autorská díla
   1. Podmínky uvedené shora v čl. 3.1 a 3.2 se vztahují i na další autorská díla poskytnutá k užívání Objednateli nebo zhotovená na základě Smlouvy (uživatelská dokumentace, zpracování nebo úpravy Aplikace, zhotovení jiného softwaru).
  4. Databáze
   1. V případě, že Poskytovatel v souvislosti s aktivací Aplikace či poskytování správy a údržby Aplikace pořídí databázi nebo provede kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databází Objednatele ve smyslu ust. § 88 a násl. autorského zákona, uděluje tímto Objednateli právo na vytěžování a zužitkování databáze v rozsahu potřebném k běžnému užívání Aplikace, jak vyplývá z účelu Smlouvy.
   2. Poskytovateli nevznikají žádná práva k datům vloženým Objednatelem do Aplikace, tato data jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele.
 4. Údržba a servisní podpora
  1. Průběžná údržba
   1. Poskytovatel je povinen zajistit po dobu trvání Smlouvy, aby Aplikace byla provozována v souladu s technickými a provozními parametry uvedenými ve Smlouvě a zabezpečena způsobem, který odpovídá obecně známému stavu technických znalostí.
   2. Poskytovatel je povinen provádět průběžně po dobu trvání Smlouvy instalace nových verzí popř. jiných aktualizací Aplikace tak, aby byla Objednateli zpřístupněna poslední Poskytovatelem uvolněná verze nejpozději do 30 dnů od uvolnění aktualizace popř. nové verze. Je-li to nutné k zajištění provozuschopnosti či bezpečnosti užívání Aplikace, je Objednatel povinen provést úpravu nastavení Domény dle požadavků Poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich sdělení (čl. 2.4.2 Podmínek se použije obdobně).
   3. Údržbu Aplikace bude Poskytovatel provádět průběžně po dobu trvání Smlouvy. V této souvislosti je Poskytovatel oprávněn po nezbytně nutnou dobu vyřadit Aplikaci z provozu, popř. provoz podstatným způsobem omezit (odstávka). Odstávky bude Poskytovatel provádět převážně v nočních hodinách mezi 0:00 – 5:00 popř. ve dnech pracovního klidu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Je-li odstávka plánována mimo noční hodiny či dny pracovního klidu, je Poskytovatel povinen to oznámit Objednateli písemně (též formou mailu adresovaného kontaktní osobě Objednatele), a to alespoň 24 hodin předem.
   4. Doby a lhůty uvedené shora v čl. 4.1.3 Podmínek se nepoužijí v případě kritických incidentů Aplikace a také v případě, kdy provádí odstávku Poskytovatel hostingového centra, ve kterém je umístěn server Poskytovatele s Aplikací; v těchto případech rovněž není Poskytovatel povinen Objednatele informovat o odstávce předem.
  2. Součinnost, podmínky pro řádné provozování Aplikace
   1. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému provozování Aplikace, a to na základě předchozí odůvodněné žádosti Poskytovatele.
   2. Objednatel je povinen průběžně splňovat podmínky dle čl. 2.4.3 Podmínek. Dále je Objednatel povinen umožnit v odůvodněných případech, zejména v souvislosti s řešením provozních incidentů, vzdálený přístup k počítači (klientské stanici) včetně dočasného předání řízení technickému pracovníkovi Poskytovatele nebo k nastavení Domény. Předání řízení je možné pouze s předchozím souhlasem uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit připojení technického pracovníka Poskytovatele a znemožnit mu tak přístup k počítači, Poskytovatel však není v takovém případě v prodlení s řešením provozního incidentu.
   3. Neposkytne-li Objednatel součinnost, popř. nesplní-li podmínky pro řádné provozování Aplikace, není Poskytovatel odpovědný za škody v této souvislosti vzniklé.
  3. Řešení provozních incidentů
   1. Poskytovatel je povinen reagovat na provozní incidenty způsobem a ve lhůtách dále uvedených. Délka lhůt pro odezvu (doba odezvy) a pro vyřešení provozního incidentu je určena v závislosti na charakteru provozního incidentu. Pro účely délky doby odezvy se provozní incidenty rozlišují na:
    a) „kritický incident“ – naprostý výpadek Aplikace nebo základních funkcí Aplikace, popř. nedostupnost Aplikace;
    b) „incident“ – základní funkce Aplikace a možnost práce s daty Objednatelem a užívání Aplikace jeho zákazníky jsou zajištěny, avšak rychlost zpracování je omezena, popř. jsou nezbytná provozní omezení uživatelů Aplikace, popř. některé vedlejší funkce vykazují chyby.
   2. Případná chybová hlášení nebo jiné obdobné projevy, které nemají žádný vliv na funkčnost Aplikace a nezpůsobují žádné odchylky od jeho sjednaných vlastností, se za vady nepovažují, a to ani za incident. Rovněž absence vlastností či funkcí, které nejsou v uvedeny v uživatelské příručce čl. 2.5.1 se za vadu nepovažují a Poskytovatel není při odstraňování těchto projevů vázán lhůtami uvedenými níže v čl. 4.3.5 Smlouvy a Objednateli nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od Smlouvy.
   3. Není-li po dobu trvání Smlouvy sjednáno jinak, oznamuje Objednatel provozní incident pouze prostřednictvím webového portálu Poskytovatele - Helpdesk (čl. 4.4 Podmínek).
   4. Objednatel je povinen uvést informace o provozním incidentu, zejména jeho popis, kdy a jak se stal, jak byl zjištěn popř. též připojit opisy chybových hlášení. Oznámení musí rovněž obsahovat jméno toho, kdo vadu oznámil. V případě kritického incidentu musí oznamovatel výslovně uvést, že se jedná o „kritický incident“. Neobdrží-li Objednatel automatické potvrzení přijetí elektronického oznámení provozního incidentu, nezačne běžet doba reakce; Objednatel je v takovém případě povinen oznámit provozní incident opětovně a splnit podmínky shora uvedené.
   5. Poskytovatel je v pracovní dny povinen reagovat (doba reakce)
    a) na kritický incident ve lhůtě 48 hodin od jeho nahlášení,
    b) na incident ve lhůtě 72 hodin od jeho nahlášení.
   6. Poskytovatel je v pracovní dny povinen vyřešit provozní incident (doba vyřešení), a to
    a) do 3 dnů v případě kritického incidentu,
    b) do 14 dnů v případě incidentu.
   7. Doba reakce a doba vyřešení počínají běžet a běží pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Doba reakce se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou nefungoval vzdálený přístup z důvodů na straně Objednatele popř. třetích osob. Doba vyřešení počíná běžet až od okamžiku, kdy Poskytovatel zareagoval na řádně oznámený provozní incident, nejpozději však v okamžiku, kdy uběhly lhůty uvedené v čl. 4.3.5 Podmínek.
   8. Provozní incident se považuje za vyřešený v okamžiku, kdy Poskytovatel
    a) odstraní vadu Aplikace (tj. obnoví její sjednané funkce), anebo
    b) poskytne Objednateli pokyny k takovému použití Aplikace, aby se kritický incident, popř. incident neprojevil ve formě podstatného omezení činnosti Objednatele nebo rizika ztráty dat, a to až do konečného odstranění vady Aplikace, anebo
    c) uvede Aplikaci z hlediska její konfigurace do naposledy funkčního stavu z poslední existující zálohy, anebo
    d) lokalizuje a oznámí příčinu incidentu Objednateli, byla-li příčina incidentu
    -       na straně Objednatele (např. vadné zadávání dat nebo vkládání souborů nevhodných formátů nebo velikostí, vada klientských stanic nebo jiných technických zařízení či software Objednatele, výpadek připojení k internetu), nebo
    -       na straně jiných poskytovatelů služeb či technického vybavení (viz. čl. 2.2.2 ), např. výpadek internetového připojení), nebo
    -       důsledkem nedostupnosti dat třetích osob, jejichž data Aplikace zpracovává,
    -       důsledkem změny datových formátů, informačních systémů či postupů třetích osob, na nichž byla Aplikace nebo její část závislá,
    -       důsledkem jiných nepředvídatelných skutečností, které Poskytovatel nezapříčinil (např. potížemi operačních systémů a jejich prostředí či záplatami, upgradem, poruchami hardwaru anebo potížemi s dalšími aplikacemi),
   9. Prokáže-li Poskytovatel, že zásadní příčinou provozního incidentu byla vada nebo výpadek služeb třetích osob nebo závadné jednání na straně Objednatele (čl. 4.3.8 d) Podmínek), není Poskytovatel v prodlení s řešením provozního incidentu a vzniká mu nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho účastí při jeho lokalizaci a odstranění. Poskytovatel uplatní takový nárok písemně a odůvodní příčinu závady a výši vynaložených nákladů.
  4. Helpdesk
   1. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat pouze přes webové rozhraní Poskytovatele, tzv. Helpdesk. Tím není dotčeno právo příslušné Smluvní strany zasílat informace, oznámení a další úkony ve formě e-mailu, je-li tak výslovně uvedeno v těchto Podmínkách.
   2. Přístupové údaje jsou Objednateli poskytnuty způsobem uvedeným v čl. 2.3.1. V případě, že Objednatel údaje pro přístup do Helpdesku ztratí nebo zapomene, může požádat Poskytovatele o zaslání požadavku na e-mail info@calso.cz.
   3. Objednatel bere na vědomí, že všechny provozní incidenty popř. jiné požadavky musí řešit pouze přes Helpdesk, ve kterém lze kdykoli dohledat celou komunikaci mezi Smluvními stranami. V případě sporu mezi Smluvními stranami bude pro posouzení rozhodující komunikace v Helpdesku, na jinou komunikaci (telefonicky, prostřednictvím e-mailu či faxu) nemůže Poskytovatel s ohledem na své provozní možnost brát zřetel.
  5. Aktualizace kontaktních údajů
   1. Obě Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně ohlásit druhé Smluvní straně změny kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě nebo Podmínkách.
 5. Doba trvání Smlouvy, Cena a platební podmínky
  1. Doba užívání Aplikace a doba trvání Smlouvy
   1. Poskytovatel zpravidla zpřístupní Aplikaci do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, pokud jsou splněny všechny podmínky na straně Objednatele. Přístup do Aplikace v plném rozsahu však umožní až v okamžiku, kdy mu je na jeho účet připsána Cena za užívání Aplikace v souladu s čl. 5.3 Podmínek a Ceníkem.
   2. Doba užívání Aplikace je doba, po kterou je Aplikace za podmínky řádné úhrady Ceny včetně Ročního nebo Měsíčního poplatku zpřístupněna Objednateli v plném rozsahu. Doba trvání Smlouvy není totožná s Dobou užívání Aplikace, Smlouva je uzavřena zpravidla dříve než počíná běžet Doba užívání.
   3. Doba užívání Aplikace je Poskytovatelem garantovaná po dobu nejvýše 3 let od uzavření Smlouvy. Po uplynutí této doby je Poskytovatel Smlouvu stejně jako užívání Aplikace jednostranně ukončit (k tomuto blíže čl. 7 Podmínek).
  2. Uplynutí Doby užívání Aplikace, možnost prodloužení doby užívání
   1. Uplyne-li Doba užívání Aplikace, umožní Poskytovatel v rámci již uhrazené Ceny a Ročního nebo Měsíčního poplatku užívání Aplikace v omezeném režimu ještě i v Dodatečné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tímto umožňuje Objednateli provést vyhodnocení výstupů a dat Aplikace. Během Dodatečné lhůty 30 kalendářních dnů má Objednatel přístup k datům ohledně objednávek služeb Objednatele a Aplikace však během daného období neprovádí žádný další přijímání objednávek a není dostupná ani z Domény.
   2. Poskytovatel zašle Objednateli email při ročním poplatku 30 dnů a poté 14 dnů před uplynutím Doby užívání Aplikace nebo při měsíčním poplatku 10 dnů před uplynutím Doby užívání aplikace, v němž jej upozorní na blížící se uplynutí Doby užívání Aplikace a možnost prodloužení za příslušný Roční nebo Měsíční poplatek.
   3. Objednatel v případě zájmu o prodloužení Doby užívání Aplikace odešle Poskytovateli elektronickou žádost způsobem, který bude vysvětlen v e-mailu dle čl. 5.2.2 shora. Pro následný postup se přiměřeně použijí ustanovení čl. 1.1 a přiměřeně rovněž čl. 5.1.1.
   4. Má-li Objednatel zájem o prodloužení Doby užívání Aplikace, je povinen tak učinit ještě během trvání této doby. Žádost o prodloužení doručená až během Dodatečné lhůty 30 dnů (čl. 5.2.1 Podmínek) nebo později, bude posouzena jako nová Objednávka (návrh na uzavření nové Smlouvy) a Objednatel tak uplynutím dodatečných 30 dnů ztratí přístup k datům, které byly v Aplikaci uloženy na základě původní Smlouvy, protože tato data budou automaticky smazána.
  3. Cena
   1. Cena za užívání Aplikace včetně poskytování servisní podpory v rozsahu dle čl. 4 je sjednána ve Smlouvě. V Ceně je zahrnuta rovněž autorská odměna Poskytovatele za poskytnutí licence.
   2. Cena se skládá ze dvou složek, a to
    a) z jednorázového aktivačního poplatku uvedeného ve Smlouvě, resp. Ceníku a
    b) z ročního nebo měsíčního poplatku za užívání Aplikace tzv. Roční poplatek nebo měsíční poplatek.
   3. V případě, že Objednatel bude požadovat poskytnutí služeb Poskytovatele souvisejících s Aplikací, které nejsou dle Smlouvy bezúplatné, je výše ceny za takové služby stanovena v Ceníku, pokud se Smluvní strany v daném konkrétním případě nedohodnou jinak.
   4. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny a poplatky uváděné ve Smlouvě, těchto Podmínkách, Ceníku případně i dalších přílohách Smlouvy uváděny bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.
  4. Fakturace a platební podmínky
   1. Poskytovatel vystaví k vyúčtování Ceny dle Smlouvy daňové doklady - faktury následujícím způsobem:
    a) na úhradu aktivačního poplatku bude vystaven daňový doklad – faktura do 7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.
    b) na úhradu Ročního poplatku za kalendářní rok, ve kterém je uzavřena Smlouva, bude vystaven jeden daňový doklad – faktura společně s úhradou aktivačního poplatku dle písm. a) tohoto článku Podmínek. Výše Ročního poplatku bude v tomto prvním roce adekvátně upravena v poměru počtu měsíců, které předcházely uzavření Smlouvy a za které v daném kalendářním roce nebyla Smlouva platná, resp. Aplikace Objednateli zpřístupněna k celkovému počtu měsíců v roce.
    c) na úhradu Ročního poplatku za druhý a další kalendářní roky platnosti Smlouvy, bude vystaven daňový doklad – faktura nejdříve 14 kalendářních dnů před začátkem kalendářního roku, za který má být Roční poplatek hrazen.
    d) na úhradu Měsíčního poplatku za druhý a další kalendářní měsíc platnosti Smlouvy, bude vystaven daňový doklad – faktura nejdříve 10 kalendářních dnů před začátkem kalendářního měsíce, za který má být Měsíční poplatek hrazen.
   2. Poskytovatel vygeneruje a zašle na E-mailovou adresu Objednatele příslušnou fakturu. Splatnost jakéhokoliv daňového dokladu – faktury je 14 kalendářních dnů od odeslání.
  5. Společná ustanovení
   1. Objednatel je povinen uhradit Cenu řádně a včas bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného na daňovém dokladu - faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem, kdy je platba připsána na účet Poskytovatele (tedy nikoliv dnem odeslání z účtu Objednatele).
   2. Objednatel je povinen udržovat aktuálnost svých fakturačních údajů prostřednictvím sekce Administrace systému.
  6. Prodlení Objednatele
   1. V případě prodlení s úhradou Ceny nebo její části, zejména v případě prodlení s úhradou Ročního nebo Měsíčního poplatku Objednatelem oproti splatnosti uvedené na daňovém dokladu - faktuře je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Objednatele a jeho zákazníků k Aplikaci až do doby uhrazení dlužné částky, a to bez nároků Objednatele na náhrady škod a/nebo smluvních pokut vzniklých v důsledku takového jednání Poskytovatele, které není prodlením Poskytovatele, a které ani nelze považovat za provozní incident. Nárok Poskytovatele na cenu za uvedené období není tímto dotčen.
   2. Dojde-li k pozastavení přístupu Objednatele k Aplikaci dle čl. 5.6.1 shora, je Poskytovatel povinen do 48 hodin od okamžiku, co byla dlužná částka připsána na jeho účet, obnovit Objednateli přístup k Aplikaci a všechny její sjednané funkce.
 6. Odpovědnost, povinnost mlčenlivosti
  1. Odpovědnost za právní vady
   1. Poskytovatel odpovídá za to, že Aplikace ani její jednotlivé části či komponenty nebudou zatíženy právem třetí osoby.
   2. Vyjde-li najevo, že kterékoliv autorské dílo poskytnuté Objednateli nebo zhotovené na základě Smlouvy bylo zatíženo právem třetí osoby, je Poskytovatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli případné uplatnění nároku třetí osoby z titulu právní vady bez zbytečného odkladu; v případě soudního sporu je Objednatel povinen zajistit řádné a svědomité vedení takového sporu a činit veškeré potřebné úkony tak, aby jeho práva nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany. V případě soudního sporu se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
   3. Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele uzavírat smír, dohodu o narovnání nebo obdobnou dohodu související s nároky třetích osob z titulu právní vady ani činit jakékoliv úkony, kterými by takové nároky třetích osob uznával. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nutnou součinnost v průběhu sjednávání případných dohod nebo smírů.
  2. Odpovědnost za škodu
   1. Každá Smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením své povinnosti dle Smlouvy a Podmínek. Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností ze Smlouvy, a to v každém jednom případě vzniku škody, přičemž výši náhrady se stanoví na částku odpovídající výši aktivačního poplatku čl. 5.4.1 a) Podmínek sjednané v den uzavření Smlouvy (bez ohledu na pozdější Roční nebo Měsíční poplatky) a dále se Smluvní strany dohodly, že se nenahrazují žádné škody způsobené v souvislosti s Aplikací třetím osobám ani ušlý zisk Smluvní strany dotčené škodou.
   2. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Aplikace nebo provozními incidenty Aplikace, bylo-li toto zapříčiněno Objednatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména
    a) provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Objednatelem nebo jeho zákazníky nebo třetí osobou;
    b) vložením nesprávných údajů do Aplikace Objednatelem nebo jeho zákazníky, chybným postupem Objednatele nebo jeho zákazníků při vkládání informací nebo souborů do Aplikace;
    c) nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Aplikace;
    d) zavirováním lokální sítě Objednatele nebo jeho zákazníků či jejich počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
    e) poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Objednatele nebo jeho zákazníků;
    f) porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, způsob výkonu kontroly zaměstnanců a dalších právních předpisů vztahujících se k užívání Aplikace, ze strany Objednatele nebo jeho zákazníků;
    g) prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Objednatelem nebo jeho zákazníky.
   3. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku okolností nezávislých na vůli Poskytovatele, které lze ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku označit za okolnosti vylučující odpovědnost; nastane-li taková okolnost, je Poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Za okolnost vylučující odpovědnost se pro účely Smlouvy a těchto Podmínek považuje zejména
    a) průnik virů do informačního systému Objednatele, Poskytovatele nebo jeho zákazníka Objednatele, popř. jiný obdobný útok;
    b) živelná katastrofa;
    c) rozsáhlé výpadky elektřiny nebo internetového připojení způsobné v důsledku živelné katastrofy, teroristického nebo jiného útoku či stávky.
   4. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám programového vybavení, vadám popř. úplnému zničení technických zařízení nebo software nezbytných pro činnost Aplikace, nebo vadám technických zařízení či software třetích výrobců.
  3. Povinnost mlčenlivosti
   1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace (dále jen „Povinnost mlčenlivosti“).
   2. Obchodním tajemstvím tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem Objednatele nebo Poskytovatele a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.
   3. Za důvěrné informace Smluvní strany považují osobní údaje Objednatele, resp. jeho zaměstnanců a jeho zákazníků, případně informace a údaje, které příslušná Smluvní strana označí jako „důvěrné“.
   4. Za porušení Povinnosti mlčenlivosti je kvalifikováno jednání, jímž jedna Smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé Smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé Smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.
   5. Smluvní strany si vzájemně poskytnou informace jen v míře nezbytné k tomu, aby byl naplněn účel Smlouvy, a to jen těm svým představitelům (pracovníkům, externím poradcům), kteří je nezbytně potřebují k plnění úkolů vyplývajících z této spolupráce.
   6. Porušením závazku mlčenlivosti není:
    a) poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti Smluvních stran;
    b) poskytnutí důvěrných informací osobám, které mají ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti (notář, advokát, daňový poradce);
    c) poskytnutí dat Objednatele či umožnění přístupu k těmto datům Poskytovatelem třetím osobám za účelem vyřešení provozních incidentů (odstraňování vad aj.), pouze však v nezbytném rozsahu, přičemž Poskytovatel je povinen poučit tyto osoby o tom, že jde o důvěrné informace Objednatele;
    d) použití důvěrných informací na základě výslovného souhlasu příslušné Smluvní strany.
   7. Povinností mlčenlivosti jsou Smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto Povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými jinak.
 7. Ukončení Smlouvy
  1. Způsoby ukončení Smlouvy
   1. Smlouva se zrušuje nebo zaniká:
    a) uplynutím času;
    b) odstoupením od Smlouvy.
  2. Zánik Smlouvy uplynutím času
   1. Smlouva zaniká až uplynutím Dodatečné lhůty 30 dnů následujících po té, co uběhla sjednaná Doba užívání Aplikace dle čl. 5.2.1 Podmínek.
   2. Nevyužije-li Objednatel včas možnosti prodloužit dobu trvání Smlouvy (Dobu užívání Aplikace), Smlouva zanikne se všemi důsledky uvedenými v čl. 7.4 Podmínek.
  3. Odstoupení od Smlouvy
   1. Každá ze Smluvních stran může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou Smluvní stranou, zejména:
    a) pro prodlení Poskytovatele s reakcí na kritický incident (doba reakce dle čl. 4.3.5 Podmínek) delším než 48 hodin;
    b) pro prodlení Objednatele s úhradou Ceny nebo její části delším než 14 kalendářních dnů;
    c) pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy, popř. ohrožuje bezpečnost provozu Aplikace a pokud na to Objednatele písemně upozornil a poskytnul mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
   2. Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.
  4. Vypořádání Smlouvy
   1. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, které podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
   2. Zanikne-li Smlouva odstoupením, Objednateli nevzniká nárok na vrácení peněžitých plnění za řádně poskytnutá plnění Poskytovatele dle Smlouvy.
   3. S ohledem na to, že Objednatel má přístup k veškerým datům uloženým v rámci Aplikace, která jsou v běžně užívaných formátech, není Poskytovatel povinen poskytnout součinnost k migraci těchto dat do nového počítačového systému Objednatele ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém.
   4. Smluvní strany si sjednaly, že Poskytovatel po uplynutí Dodatečné lhůty 30 dnů dle čl. 5.2.1 Podmínek smaže (odstraní) veškerá data Objednatele a jeho zákazníků, které ke dni ukončení jsou uloženy na serverech Poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Objednatel bere toto na vědomí a bere na vědomí, že takto odstraněná data již nebude možné obnovit.
   5. Pokud má Objednatel zájem získat data z Aplikace včetně dat vložených jeho zákazníky, musí si tuto archivaci dat u Poskytovatele objednat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy. Tato služba je Poskytovatelem zpoplatněna dle platného Ceníku, který je uveden na stránkách www.CALSO.cz.
 8. Závěrečná ujednání
  1. Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
  2. Pokud je Smlouva uzavřena elektronicky, ujednání tvořící součást Smlouvy je Objednateli zaslána e-mailem způsobem uvedeným v čl. 2 Podmínek.
  3. Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
  4. Podmínky jsou přístupné na webových stránkách Poskytovatele na adrese: www.CALSO.cz/obchodni-podminky. Podmínky si může Objednatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
  5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, po dohodě Smluvních stran, kterou mohou Smluvní strany učinit též elektronicky formou e-mailu, aniž by vyžadovaly formu elektronického podpisu. Článek 8.6 však není tímto ujednáním dotčen.
  6. Poskytovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit způsobem dle čl. 8.7 Podmínek, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Aplikace či nakládání s údaji Objednatele a jeho zákazníků, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Aplikace či souvisejících služeb Poskytovatele. Poskytovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémového či aplikačního software či služeb užívá Poskytovatel k provozování Aplikace.
  7. Poskytovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny, ve formě jejich zřetelného zveřejnění v Aplikaci, popř. ve formě jejich zaslání v textové podobě na E-mailovou adresu Objednatele, a zveřejnit jejich nové znění alespoň 15 kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Objednatel má právo změny Podmínek odmítnout, a to zasláním písemné výpovědi ve formě dopisu nebo e-mailu opatřeného elektronickým podpisem, zaslaného na adresu Poskytovatele dle čl. 1.1.2 Podmínek; výpovědní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena. Neodmítne-li Objednatel změny Podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze Smlouvy původními novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém byly Objednateli oznámeny.
  8. Má-li Objednatel zájem o prodloužení doby trvání Smlouvy, je to vždy podmíněno odsouhlasením aktuální verze Podmínek, které budou Objednateli do 7 kalendářních dnů od požadavku na prodloužení doby platnosti Smlouvy sděleny.
Ceník služeb

Stáhnout jako PDFHistorie všeobecných obchodních podmínek